CO2 reductie heeft bij ons natuur-lijk ook prioriteit!


Aannemersbedrijf H. van Haarst BV heeft zorg voor het milieu en streven naar een beter milieu hoog in het vaandel staan. Door onze werkwijze (compact, flexibel en uiterst efficiënt) kennen wij een lage CO2 uitstoot. Door gebruik te maken van de CO2-prestatieladder maken we het streven en de vorderingen inzichtelijk en werken we conform de ISO 14064-1 (carbon footprint) aan meetbare doelstellingen om de CO2-emissie te reduceren.


Aannemersbedrijf H. van Haarst BV wordt volgens de CO2-prestatieladder gezien als een klein bedrijf. Door deze kwalificatie wordt volgens de CO2-prestatieladder vrijstelling verleent in het nemen van initiatieven om sector breed projecten te ontwikkelen rond klimaatverandering. Dit betekent echter niet dat we dergelijke initiatieven uit de weg gaan. Waar mogelijk willen wij een bijdrage leveren aan een beter milieu. Hierover communiceren wij dan ook transparant, zowel intern naar de medewerkers als extern naar opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en belanghebbenden.


De CO2-prestatieladder kent een drietal bronnen van CO2-uitstoot (scopes), te weten:

Scope 1 (directe emissies):

Emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen in vaste machines, zakelijk vervoer in voertuigen. Ook omvat scope 1 het beheer van emissie door toepassing van koelvloeistof in klimaatinstallaties, het gas- en elektraverbruik van bijv. kantoor en werkplaats.

Scope 2 (indirecte emissies):

Emissies ten gevolge van het gebruik van gas en elektriciteit en zakelijk gebruik van privéauto’s.

Scope 3 (overige indirecte emissies):

Emissies ten gevolge van woon-werkverkeer van medewerkers met eigen auto. Ook worden emissies ten gevolge van productie van ingekochte materialen en transporten daarvan naar de projecten hierin betrokken.

De footprint van H. van Haarst heeft betrekking op scope 1 en 2 van de CO2-prestatieladder.


REDUCTIEDOELSTELLINGEN EN VOORTGANG

Aannemersbedrijf H. van Haarst BV wil zijn bijdrage leveren aan een beter milieu en heeft de volgende kwantitatieve (reductie-) doelen voor de periode van 5 jaar opgesteld. Reductiedoelstellingen gemeten vanaf de CO2-footprint van 2011:

Over 5 jaar willen we onze CO2-uitstoot met 10,75% reduceren oftewel 2,15% per jaar. Met het gebruik van groene stroom (kantoor en/of projecten) en carpoolen naar werklocaties zetten we in om het vervolgens structureel vorm te gaan geven.

In de onderstaande documenten staat weergegeven op welke wijze invulling is gegeven aan de CO2-prestatieladder.


Communicatie:

1. CO2-rapportage 2017

2. Nieuwsbrief voortgang CO2 jan-dec 2017

3. Nieuwsbrief voortgang CO2 jan-jun 2017

4. CO2-rapportage 2016

5. Nieuwsbrief voortgang CO2 jan-dec 2016

6. Nieuwsbrief voortgang CO2 jan-jun 2016


Initiatieven:

1. CO2-reductie in de ketensamenwerking

2. Link SKAO:

- Ketenanalyse

- Deelname aan sector-/keteninitiatief


Algemeen:

1. CO2-bewust Certificaat Niveau 3

2. Communicatieplan

3. CO2 FootprintM. Schutte 12-03-2018