CO2 reductie heeft bij ons natuur-lijk ook prioriteit!


Aannemersbedrijf H. van Haarst BV heeft zorg voor het milieu en streven naar een beter milieu hoog in het vaandel staan. Door onze werkwijze (compact, flexibel en uiterst efficiënt) kennen wij een lage CO2 uitstoot. Door gebruik te maken van de CO2-prestatieladder maken we het streven en de vorderingen inzichtelijk en werken we conform de ISO 14064-1 (carbon footprint) aan meetbare doelstellingen om de CO2-emissie te reduceren.


Aannemersbedrijf H. van Haarst BV wordt volgens de CO2-prestatieladder gezien als een klein bedrijf. Door deze kwalificatie wordt volgens de CO2-prestatieladder vrijstelling verleent in het nemen van initiatieven om sector breed projecten te ontwikkelen rond klimaatverandering. Dit betekent echter niet dat we dergelijke initiatieven uit de weg gaan. Waar mogelijk willen wij een bijdrage leveren aan een beter milieu. Hierover communiceren wij dan ook transparant, zowel intern naar de medewerkers als extern naar opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en belanghebbenden.


De CO2-prestatieladder kent een drietal bronnen van CO2-uitstoot (scopes), te weten:

Scope 1 (directe emissies):

Emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door verbruik van brandstoffen in vaste machines, zakelijk vervoer in voertuigen. Ook omvat scope 1 het beheer van emissie door toepassing van koelvloeistof in klimaatinstallaties, het gas- en elektraverbruik van bijv. kantoor en werkplaats.

Scope 2 (indirecte emissies):

Emissies ten gevolge van het gebruik van gas en elektriciteit en zakelijk gebruik van privéauto’s.

Scope 3 (overige indirecte emissies):

Emissies ten gevolge van woon-werkverkeer van medewerkers met eigen auto. Ook worden emissies ten gevolge van productie van ingekochte materialen en transporten daarvan naar de projecten hierin betrokken.

De footprint van H. van Haarst heeft betrekking op scope 1 en 2 van de CO2-prestatieladder.


REDUCTIEDOELSTELLINGEN EN VOORTGANG

Aannemersbedrijf H. van Haarst BV wil zijn bijdrage leveren aan een beter milieu. Sinds 2011 hebben wij daarom kwantitatieve (reductie-) doelen gesteld. Gedurende een periode van 5 jaar zijn de reductiedoelstellingen gemeten vanaf onze CO2-footprint (2011). Door een veranderende bedrijfsvoering zijn de doelstellingen echter niet behaald. Doordat onze footprint niet een juiste basis was voor bedrijfsvoering en om de doelstellingen realistisch te houden hebben wij gekozen voor een nieuw basisjaar. Dit nieuwe basisjaar (CO2-footprint) is 2017.


Naast een nieuw basisjaar (footprint) stellen wij ook onze doelstellingen bij, zodat ook deze aansluiten op de huidige bedrijfsvoering. De doelstellingen over de periode 2018-2022 zijn als volgt:
In de onderstaande documenten staat weergegeven op welke wijze invulling is gegeven aan de CO2-prestatieladder.


Communicatie:

1. CO2 rapportage 2017 versie 0.5

2. CO2-rapportage 2018 versie 0.2

3. CO2-rapportage 2019 versie 0.1


Initiatieven:

1. CO2-reductie in de ketensamenwerking

2. Link SKAO:

- Ketenanalyse

- Deelname aan sector-/keteninitiatief


Algemeen:

1. CO2-bewust Certificaat Niveau 3

2. Communicatieplan
M. Schutte 11-06-2019